ჩვენს ვებ გვერდზე ვიზიტით ან/და რეგისტრაციით, თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით წინამდებარე ხელშეკრულებას და საიტის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას. თუ არ ეთანხმებით აღნიშნულ ხელშეკრულებას ან საიტის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, მაშინ გთხოვთ შეწყვიტოთ საიტის გამოყენება;
გახსოვდეთ საიტზე ვიზიტი შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს, თუმცა საიტზე რეგისტრაცია და შესაბამისად ნივთების შეძენა დაშვებულია მხოლოდ სრულწლოვანი (18 წლის ასაკს მიღწეული) პირებისათვის.

 

1) ტერმინთა განმარტება:
ამ ხელშეკრულებაში არსებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა.
1.1. ჩვენ – შპს ლეტექსი
1.2. ინტერნეტ მაღაზია – ჩვენი ვებ გვერდი და მასზე ინტეგრირებული სოციალური ქსელები
1.3. ვებ გვერდი (საიტი) – https://letex.ge/ და ყველა მისი ქვე გვერდი
1.4. სოციალური ქსელი: ვებ გვერდზე ინტეგრირებული შპს ლეტექსის ფეისბუქის გვერდი https://www.facebook.com/letex.ge და ინსტაგრამის გვერდი https://www.instagram.com/letex_georgia/ ;
1.5. მესაკუთრე – ინტერნეტ მაღაზიასთან დაკავშირებული საავტორო თუ სხვა უფლებები წარმოადგენს შპს ლეტექსის საკუთრებას.
1.6. მომხმარებელი – პირები (როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული), რომლებიც სტუმრობენ ინტერნეტ მაღაზიას. ასევე შემდგომში მოხსენიებული, როგორც ,,თქვენ“;
1.7. ინტერნეტ მაღაზიის სტუმრობა – ვებ გვერდზე და/ან სოციალურ ქსელებზე შემოსვლა, წარმოდგენილი პროდუქციის დათვალიერება, რეგისტრაცია, ასევე გასაყიდად წარმოდგენილი ნივთების შეძენა ან საიტის სხვაგვარად (კანონის შესაბამისად) გამოყენება;
1.8. ამანათი – თქვენს მიერ შეძენილი ნივთი, რომელსაც გადმოგცემთ კურიერი.
1.9. პროდუქტი – ინტერნეტ მაღაზიაში გასაყიდად წარმოდგენილი ნივთი.
1.10. ქარხნული შეფუთვა – შეფუთვა რომლითაც მწარმოებელი ახდენს პროდუქციის რეალიზაციას.
1.11. სპამი – პოსტი ან კომენტარი, რომელიც შეიცავს პირდაპირ ან არაპირდაპირ რეკლამას; ბმულს მავნე ვებ-გვერდზე; უცენზურო ან შეურაცხმყოფელ გამოთქმას; შპს ლეტექსის ინტერნეტ მაღაზიასთან ირელევანტურ შინაარსს ან გენერირებულ ტექსტს.
1.12. ვირუსი – მავნე პროგრამული უზრუნვეყლოფა;
1.13.  კონფიდენციალურობის პოლიტიკა – ვებ გვერდზე არსებული კონფიდენციალურობის წესების კრებული, რომელიც სავალდებულოა გასაცნობად და რომელზე თანხმობის განუცხადებლობა ავტომატურად იწვევს რეგისტრაციის შეჩერებას;
1.14. სიძულვილის ენა – აგრესიული, დამცინავი ას სხვა სახით შეურაცხმყოფელი გამონათქვამები, რომელიც მიმართულია სხვა პირთა ან საკუთარი თავის დამცირების ან უფლებების შელახვისკენ.
1.15. ხელშეკრულება – წინამდებარე დოკუმენტი;

 

2. ვებგვერდზე სტუმრობით თქვენ ადასტურებთ რომ:
2.1. ხართ სრულწლოვანი 18 (თვრამეტი) წლის ასაკს მიღწეული ქმედუნარიანი პირი, რომელსაც შესწევს უნარი განკარგოს თავისი თანხები საიტზე განთავსებული პროდუქციის შესაძენად და აქვს ამის უფლება (ამ პუნქტის დაცვა არაა სავალდებულო, თუ თქვენი სტუმრობა არ არის დაკავშირებული პროდუქციის შეძანასთან ან საიტზე რეგისტრაციასთან);
2.2. თქვენ გაეცანით ამ საიტის წესებს და პირობებს და კონფიდენციალურობის პოლიტიკას და თანახმა ხართ იყიდოთ თქვენს მიერ შერჩეული პროდუქცია.
2.3. დაიცავთ ამ ხელშეკრულების პირობებს;
2.4. არ გამოიყენებთ სიძულვილის ენას;
2.5. არ ხელყოფთ ჩვენს ინტელექტუალურ საავტორო უფლებებს, არ განახორციელებთ ვებ გვერდზე არსებული ინფორმაციის სრულად ან რაიმე ნაწილის კოპირებას და გავრცელებას ნებისმიერი სახით და მიზნებისათვის;
2.6. სრულად, სწორად და ზუსტად მოგვაწვდით ყველა საჭირო ინფორმაციას, რაც საჭიროა იმისათვის რომ დამუშავდეს თქვენი შეკვეთა და შეძენილი ნივთი მოგიტანოთ კურიერმა.
2.7. არ გაივლით რეგისტრაციას სხვისი სახელით, გვარით ან სხვა პერსონალური მონაცემის გამოყენებით, რომელიც მოიცავს: პირად ნომერს, მობილური ტელეფონის ნომერს, მისამართს, ანგარიშის ნომერს და სხვა მონაცემებს;
2.8. მკაცრად დაიცავთ თქვენი პირადი ანგარიშის უსაფრთხოებას და კონფიდენციალურობას, არ გაუმჟღავნებთ მესამე პირებს თქვენი ანგარიშის პაროლს და სხვა ანგარიშის უსაფრთხოებისთვის საჭირო ინფორმაციას, რათა დაცული იყოს თქვენს პირად ანგარიშზე არსებული აქტივი და სხვა ინფორმაცია;
2.9. არ განახორციელებთ სხვა ისეთ ქმედებას, რომელიც ეწინააღმდეგება კანონს;
2.10. არ განახორციელებთ ისეთ ქმედებას, რომელიც საფრთხეს შეუქმნის ვებ გვერდის ან მომსახურების გამართულ ფუნქციონირებას ან/და უსაფრთხოებას;
2.11. არ გამოიყენებთ საიტს არასასურველი სპამის შესაქმნელად და მის გასავრცელებლად
2.12. ამ ხელშეკრულების ზემოაღნიშნული პუნქტების დარღვევის შემთხვევაში სრულად იღებთ პასუხისმგებლობას დამდგარ ზიანზე, ასევე აცნობიერებთ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი თქვენთვის მოყენებული ზიანის ანაზღაურებაზე;
2.13. გვაძლევთ უფლებას თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია საჭიროების შემთხვევაში და კონკრეტული მიზნით გავუმჟღავნოთ და გადავცეთ:
2.13.1 ჩვენთან აფილირებულ ნებისმიერ პირს და მის უფლებამოსილ წარმომადგენელს;
2.13.2 ნებისმიერ სხვა პირს ან ორგანიზაციას თქვენი თანხმობის შემთხვევაში;
2.13.3 შესაბამის პირს ან ორგანოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ინფორმაციის გაცემის ვალდებულების არსებობისას.
2.14. თქვენს მიერ ამ ვებ გვერდით სარგებლობა ან მასზე ინფორმაციის მოწოდება მიიჩნევა თქვენს მიერ ინფორმაციის 2.13. პუნქტით და მისი ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ ინფორმაციის გამჟღავენებასა და გადაცემაზე თანხმობად.

 

3. საავტორო უფლებები
შპს ლეტექსის ინტერნეტ მაღაზიის დიზაინი, მასზე განთავსებული ყველა პროდუქტი, ტექსტი, ვიდეო გამოსახულება,  ლეტექსის წარწერითა და ლოგოთი გაფორმებული ციფრული გამოსახულება, ლოგოები არის შპს ლეტექსის ან ამ ნაწარმის მწარმოებელთა/მომწოდებელთა ან პარტნიორთა საკუთრება და იგი დაცულია საავტორო უფლებებით საქართველოსა და საერთაშორისო კანონმდებლობის შესაბამისად. აღნიშნულ მასალებზე,  ვრცელდება კომპანიის საავტორო უფლებები და აკრძალულია აღნიშნული მასალის ან/და მისი ნაწილის გადამუშავება, გამოქვეყნება (გარდა პირად გვერდზე, ჩვენი ინტერნეტ მაღაზიის და/ან მისი რომელიმე გვერდის გაზიარებისა “გაზიარების” ღილაკის მეშვეობით, საავტორო უფლებათა სრული დაცვით), გადმოწერა პირადად ან/და ნებისმიერი მესამე პირის მეშვეობით კომერციული მიზნით ან/და მის გარეშე, გადმოწერა გავრცელების მიზნით ან/და მის გარეშე.
აღნიშნული მასალის გამოყენება, დასაშვებია მხოლოდ მესაკუთრის ოფიციალური ნებართვის შემთხვევაში. სხვა შემთხვევაში კომპანია უფლებამოსილია მოითხოვოს ამ ქმედებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება სრულად.

 

4. ჩვენი პასუხისმგებლობა:
ჩვენ პასუხს ვაგებთ ჩვენს მიერ განხორციელებულ ბრალეულ ქმედებაზე, რომლითაც ზიანი მოგადგებათ თქვენ ან ნებისმიერ სხვა პირებს ამ ხელშეკრულების და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

5. პროდუქციის შეძენა
5.1. გასაყიდად წარმოდგენილი პროდუქციის შესაძენად საჭიროა გაიაროთ რეგისტრაცია საიტზე, ან შეუკვეთოთ საიტზე მითითებული საკონტაქტო ტელეფონზე დარკვით, ან შეუკვეთოთ სოციალური ქსელების მეშვეობით.
5.2. პროდუქტის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ საიტზე მითითებულ საკონტაქტო ტელეფონზე, სოციალურ ქსელზე ან ელექტრონულ ფოსტაზე;
5.3. ინტერნეტ მაღაზიაში განთავსებულ ყველა პროდუქტს თან ერთვის „აღწერა“ და „დეტალური აღწერა“, შეკვეთის განხორციელება ნიშნავს რომ თქვენ გაეცანით და ეთანხმებით პროდუქტის შესახებ განთავსებულ ინფორმაციას. ჩვენ არ ვიღებთ ვალდებულებას, ჩვენი ინიციატივით გაგაცნოთ პროდუქტის შესახებ რაიმე მონაცემები, მაგრამ ვიღებთ ვალდებულებას დაინტერესების შემთხვევაში სწორად და ამომწურავად გიპასუხოთ ყველა შეკითხვაზე.
5.4. ვებ გვერდზე განთავსებულ პროდუქტზე თუ მითითებულია „ხელმისაწვდომია წინასწარი შეკვეთისათვის“ აუცილებელია დაგვიკავშირდეთ საიტზე მითითებულ საკონტაქტო ტელეფონზე ან სოციალურ ქსელებზე და დააზუსტოთ იმ კონკრეტული პროდუქტის მარაგის სტატუსი. წინააღმდეგ შემთხვევაში არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას ნივთის გამოგზავნის შესახებ.

 

6. გადახდა
6.1. თქვენთვის სასურველი ნივთის შესაძენად შეგიძლიათ აირჩიოთ თანხის გადახდის ხუთი მეთოდიდან ერთ-ერთი:
ა) საქართველოს მასშტაბით ნივთის მიღების შემდეგ კურიერთან ხელზე გადახდა;
ბ) ნებისმიერი ბანკის Visa ან Mastercard ბარათით გადახდის შესაძლებლობა ვებ-გვერდზე ნივთის შეძენისთანავე;
გ) TBC ბანკის ონლაინ განვადებით. განვადების გაფორმება შესაძლებელია სახლიდან გაუსვლელად – ონლაინ.
დ) საქართველოს ბანკის ონლაინ განვადებით. განვადების გაფორმება შესაძლებელია სახლიდან გაუსვლელად – ონლაინ.
ე) სფეისის სამთვიანი ექფექტური 0%-იანი შეთავაზებით:
 
7. მიწოდება
7.1. ვუზრუნველყოფთ მიწოდებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით;
7.2. მიწოდება თბილისის მასშტაბით უფასოა;
7.3. თბილისის შემოგარენში და რეგონებში მიწოდების საფასური შეადგენს 5 ლარს;
7.4. თბილისის მასშტაბით მიწოდება ხორციელდება შეკვეთიდან მეორე დღეს, 11:00-18:00 საათებში.
7.5. რუსთავის მასშტაბით მიწოდება ხორციელდება შეკვეთიდან მეორე დღეს, 15:00-20:00 საათებში.
7.6. არ ვუზრუნველყოფთ კონკრეტულ დროს ამანათის მიწოდებას.
7.7. რეგიონებში ყველა შეკვეთა იგზავნება საქართველოს ფოსტით:
  • შეკვეთის საფასურის გადახდა ხდება საქართველოს ფოსტის კურიერთან. შესაძლებელია როგორც ნაღდი ანგარიშსწორება, ასევე ბარათით გადახდა.
  • შეკვეთიდან 3-5 სამუშაო დღეში ამანათი იქნება თქვენთვის სასურველ მისამართზე.
  • მაღალმთიან რეგიონებში ამანათის ჩაბარების ვადა მოიცავს 5-8 სამუშაო დღემდე პერიოდს.
  • მისამართზე კურიერის ვიზიტი ხორციელდება 09:00-17:00 პერიოდში.
7.8.  სასურველი ნივთის შეკვეთის შემდეგ, ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას რომ მოგაწოდოთ ნივთი, გარდა იმ შემთხვევებისა თუ გამოგზავნის წინ დადგინდა, რომ  ნივთის ქარხნული შეფუთვა დაზიანებულია ან ნივთი არ შეესაბამება პირვანდელ სახეს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვალდებულები ვართ 24 საათში გაგაფრთხილოთ აღნიშნულის შესახებ, ხოლო თუ ნივთის საფასური წინასწარ არის გადახდილი და თქვენ აღნიშნულიდან გამომდინარე გააუქმებთ შეკვეთას, პირველივე სამუშაო დღეს დაგიბრუნოთ თანხა;
7.9.  ამანათის მიღებისას, ვალდებული ხართ შეამოწმოთ ამანათის გარე შეფუთვა. თუ ამანათის შეფუთვა დაზიანებულია, გაქვთ უფლება არ ჩაიბაროთ ნივთი, მოითხოვოთ ახალი ნივთი ან გააუქმოთ შეკვეთა. თუ ამანათის გარე შფუთვა დაზიანებულია და ამის მიუხედავად ჩაიბარეთ ნივთი, ჩვენ უარს ვაცხადებით შემდგომში ნივთის წუნდებულობასთან დაკავშირებული პრეტენზიის დაკმაყოფილებაზე. ჩვენი კომპანია ორიენტირებულია მომხარებლის კმაყოფილებაზე, თუმცა ჩვენ არ გვსურს პასუხისმგებლობა ავიღოთ შუამავალი კომპანიების შეცდომებსა და შესაძლო უხარისხო მომსახურებაზე, ამიტომ დაჟინებით ვთხოვთ ჩვენს მომხმარებლებს ყურადღებით შეამოწმონ ამანათის შეფუთვა მანამ, სანამ ხელს მოაწერენ საკურიერო კომპანიის შესაბამის დოკუმენტაციაზე;
7.10. საკურიერო კომპანიის მიერ ამანათების ტრანსპორტირებისას დამდგარ ზიანზე, პასუხს აგებს საკურიერო კომპანია;
7.11. გაქვთ უფლება ჩვენს ვებ გვერდზე განთავსებული საკონტაქტო ინფორმაციის გამოყენებით შეგვატყობინოთ საკურიერო კომპანიის მიერ გაწეული არასათანადო მომსახურების (არაკეთილსინდისიერი მიდგომა, დაზიანებული შეფუთვის მქონე ამანათის მიღება, პერსონალის დამოკიდებულება და მსგავსი) შესახებ. აღნიშნული ინფორმაცია არის უკუკავშირისთვის და ატარებს სარეკომენდაციო ხასიათს, არ გვანიჭებს მისი გამოსწორების ვალდებულებას;
7.12. დაუშვებელია კურიერის მოცდენა პირადი საჭიროებების დაკმაყოფილების, ამანათის გახსნის და/ან შემოწმების მიზნით. გახსოვდეთ, რომ კურიერს არ აქვს უფლება მიიღოს გადაწყვეტილება ამანათის უკან დაბრუნების შესახებ;
7.13. ნივთის ჩაბარებამდე 15 წუთით ადრე კურიერი დაგიკავშირდებათ და შეგატყობინებთ მოსვლის შესახებ. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ არ უპასუხებთ ტელეფონს, ან არ იქნებით მითითებულ მისამართზე, კავშირზე გამოსვლის მიზნით კურიერი დაილოდება მხოლოდ 15 წუთი, შემდეგ კი ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებლები ამ ხელშეკრულების მიწოდების ვადის დარღვევაზე;
7.14. მიწოდების ვადის დარღვევის გამო ჩვენ პასუხისმგებლობა დაგვეკისრება იმ შემთხვევაში თუ მიწოდება ხორციელდება ჩვენი კურიერების მიერ.

 

8. დაბრუნების პოლიტიკა
8.1. პროდუქტის შეცვლა/დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ შემდეგ შემთხვევებში:
ა) პროდუქტი დაზიანებულია ტრანსპორტირების დროს და ეს აღმოჩნილი იქნა კურიერის თანდასწრებით;
ბ) პროდუქტს აღმოაჩნდა ქარხნული წუნი;
გ) პროდუქტის მახასიათებელები არ ემთხვევა, განსხვავდება ვებ-გვერდზე აღწერილი მახასიათებლებისგან;
დ) შეცდომით მიღებული იქნა სხვა პროდუქტი.
ზემოთ მოცემული შემთხვევიდან რომელიმეს არსებობის შემთხვევაში მყიდველი ვალდებულია, ნივთის მიღებიდან 5 დღის ვადაში შეატყობინოს კომპანიას არსებული ვითარების შესახებ. გასათვალისწინებელია შემდეგი გარემოებები:
– თუ მომხმარებელი იმყოფება რეგიონში ვალდებულია შეტყობინებიდან 5 დღის განმავლობაში, გამოაგზავნოს შეძენილი ნივთი. გამოგზავნის ღირებულებას ფარავს შპს ლეტექსი.
– თუ მომხმარებელი იმყოფება თბილისში ან რუსთავში, ინფორმაციის მიღებიდან მომდევნო სამუშაო დღეს, კომპანია გზავნის კურიერს ნივთის დასაბრუნებლად.
8.2. უკან დასაბრუნებელი ნივთი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს:
ა) არ უნდა იყოს გარეცხილი;
ბ) არ უნდა იყოს გამოყენებული;
გ) შეფუთვა არ უნდა იყოს დაზიანებული.
8.3. უკანდაბრუნებული ნივთი შემოწმება:
ა) უკანდაბრუნებული ნივთის შემოწმება ხორციელდება შპს ლეტექსი საწყობში, შესაბამისი პერსონალის მიერ.
ბ) თუ ნივთი აკმაყოფილებს უკანდაბრუნების კრიტერიუმებს, კომპანია გიგზავნით ახალ, უნაკლო ნივთს ან თქვენი მოთხოვნისამებრ გიბრუნებთ თანხას.
გ) თუ ნივთი არ აკმაყოფილებს უკანდაბრუნების კრიტერიუმებს და/ან აღმოჩნდა, რომ თქვენ განზრახ შეცდომაში შეიყვანეთ კომპანიის წარმომადგენელი და მიაწოდეთ მცდარი ინფორმაცია, ან დაზიანება გამოწვეულია თქვენი დაუდევრობით, კომპანია უფლებამოსილია არ დაიტოვოს ნივთი და უარი თქვას თანხის დაბრუნებაზე. ამ შემთხვევაში, თქვენ უნდა მიხვიდეთ საწყობში და ჩაიბაროთ თქვენს მიერ უკან დაბრუნებული ნივთი. ასევე, ვალდებული ხართ დაფაროთ ნივთის საწყობში დაბრუნების (ტრანსპორტირების) ღირებულება.
8.4. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ არ განაცხადებთ 3 დღის ვადაში ნივთის ნაკლის შესახებ, ნივთი ითვლება უნაკლოდ და თქვენ კარგავთ მისი გამოცვლის ან რაიმე ზიანის ანაზღაურების უფლებას,
8.5. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებლები ნივთის ისეთ ნაკლზე, რომელიც წარმოიშვა თქვენთვის ნივთის გადმოცემის შემდეგ და არ არის გამოწვეული ქარხნული წუნით ან ჩვენს მიერ ნივთის დაზიანებით;
8.6. იმ შემთხვევაში თუ ნივთის გამოცვლა, შეკეთება ან ზიანის სხვაგვარად აღმოფხვრა შეუძლებელია და ეს ზიანი გამოწვეულია ჩვენს მიერ ნივთობრივად და უფლებრივად უნაკლო ნივთის მიწოდების ვალდებულების დარღვევით, თქვენ უფლება გაქვთ აირჩიოთ იმავე ღირებულების სხვა ნივთი ან მოითხოვოთ თანხის დაბრუნება;
8.7. თქვენ უფლება გაქვთ გააუქმოთ შეკვეთა ჩაბარებამდე ნებისმიერ დროს. შეკვეთის აღებიდან მიწოდების ადგილამდე თქვენს მიერ მოთხოვნის გაუქმების შემთხვევაში, თქვენ ვალდებული ხართ დაფაროთ ტრანსპორტირების ხარჯები პროპორციულად.

 

9. გარანტია
9.1. თუ მწარმოებლის/მომწოდებლის მიერ არ არის დადგენილი საგარანტიო ვადა და პირობები, ლეტექსი ყველა პროდუქტზე უზრუნველყოფს 1 თვიან საგარანტიო ვადას (გარდა B ხარისხის პროდუქტისა).
9.2. გარანტია ვრცელდება შემდეგ შემთხვევებში.
ა) მომხმარებლის მიერ პროდუქტის მიღებიდან გასულია არაუმეტეს 1 თვე.
ბ) პროდუქტი არ ექვემდებარებოდა უკანდაბრუნების პირობებში წარმოდგენილი საკითხების მიხედვით უკანდაბრუნებას და შემდგომში მისი ექსპლუატაციის დროს წარმოიშვა დაზიანება, მაგრამ დაცული იყო ექსპლუატაციის პირობები, რომელიც მითითებულია ვებ გვერდზე და/ან ნივთზე მოყოლილ მოვლა-შენახვის ინსტრუქციაში.
9.3. საგარანტიო პირობების წარმოშობის შემთხვევაში, გაქვთ უფლება დაზიანებული ნივთი მიიტანოთ ლეტექსის საწყობის მისამართზე, რომელიც მითითებულია ვებ გვერდზე და მოითხოვოთ დაზიანებული ნივთის ახლით შეცვლა, ხოლო მარაგში არ არსებობის შემთხვევაში თანხის უკან დაბრუნება ან იგივე ღირებულების მქონე სხვა ნივთში გადაცვლა.

 

10. მიმოხილვა, კომენტარების დატოვება, კომუნიკაცია და სხვა შიგთავსი
10.1. მომხმარებლებსა და დამთვარიელებლებს შეუძლიათ დატოვონ კომენტარები, განიხილონ პროდუქცია, გაუზიარონ ერთმანეთს გამოცდილება, იდეები, კითხვები ან სხვა ინფორმაცია თუ ასეთი ქმედება არ არის აკრძალული კანონით, არ არის დამამცირებელი, გამაღიზიანებელი, წამქეზებელი, სხვისი პერსონალური ინფორმაციის ან ინტელექტუალური საკუთრების ამსახველი ან თუ არ არის რაიმე სხვა არამართლზომიერი გზით მესამე პირისთვის ზიანის მიმყენებელი ან ვირუსის, პოლიტიკური კამპანიის, რეკლამის შემცველი ან რაიმე სხვა სახის ‘სპამი’-ს შემცველი;
10.2. მომხმარებელს არ აქვს უფლება გამოიყენოს სხვა პირის ელექტრონული ფოსტის (ან სხვა) მისამართი და იმოქმედოს სხვა პირის სახელით, ხოლო შპს ლეტექსს აქვს უფლება (და არა ვალდებულება) მომხმარებლის მიერ ნებისმიერი ზემოთ ჩამოთვლილი წესის უგულვებელყოფის შემთხევაში აღკვეთოს ასეთი ქმედება (წაშალოს მის მიერ წესების დარღვევით გამოქვეყნებული ინფორმაცია, გაუუქმოს მომხმარებელს ელექტრონული გასაღები ან სხვა.);
10.3. ინტერნეტ მაღაზიის რომელიმე გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის კანონთან შესაბამისობაზე პასუხისმგებელი არის ამ ინფორმაციის ავტორი. ინფორმაციის გამოქვეყნებით პირი აძლევს უფლებას შპს ლეტექსს თავისი შეხედულებისამებრ გამოიყენოს აღნიშნული ინფორმაცია. ამავე დროს, მესამე პირისათვის ამგვარი გამოქვეყნებით მიყენებული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება აღნიშნული ინფორმაციის ავტორს

 

11. შეზღუდვები ვებ გვერდის გამოყენებისას:
11.1. ვებ გვერდზე არსებული ინფორმაცია შეიძლება შეიცვალოს ან მოიხსნას წინასწარი შეტყობინების გარეშე. ჩვენ ვერ გაგიწევთ იმ მომსახურებას, რომელიც ჩვენი აზრით ეწინააღმდეგება კანონს;
11.2. თქვენ გეკრძალებათ ვებ გვერდის ყოველგვარი არაკანონიერი გამოყენება, რაშიც შედის ჩვენს  სისტემებში არასანქცირებული შესვლა, ვებ გვერდზე არსებული ინფორმაციის არასათანადოდ გამოყენება ან სხვაგვარი ქმედება რამაც შეიძლება პირდაპირი ან ირიბი ზიანი მიაყენოს ჩვენს კანონით დაცულ ინტერესებს.

 

12. კომუნიკაცია
12.1. ჩვენთან კომუნიკაცია შესაძლებელია ამ ხელშეკრულებაში ან/და საიტზე მითითებულ საკონტაქტო არხების მეშვეობით;
12.2. ჩვენ უფლებამოსილი ვართ მოვახდინოთ თქვენს მიერ განხორციელებული ზარის და საუბრის ჩაწერა, მომსახურების გაუმჯობესების და დახვეწის, კომერციული საქმიანობის, აგრეთვე ჩვენი კანონიერი ინტერესების დაცვის მიზნით.

 

13. პრეტენზიის განცხადების წესი და პირობები
13.1. თქვენ უფლება გაქვთ განაცხადოთ პრეტენზია, ჩვენს მიერ განხორციელებულ ნებისმიერ მოქმედებასთან დაკავშირებით, როგორც უშუალოდ ჩვენთან დასაქმებული თანამშრომლების, ისე ჩვენს მიმართ;
13.2. პრეტენზიის განცხადება შეიძლება მოხდეს წერილობით ან ზეპირი ფორმით ჩვენს საკონტაქტო ინფორმაცაში მითითებულ საშუალებებზე, ასევე ჩვენი კურიერისთვის და სხვა წარმომადგენლისათვის წერილის გადაცემის ან ზეპირი პრეტენზიის გამოცხადებით;
13.3. პრეტენზია შეიძლება იყოს ზოგადი ან კონკრეტული სახის და მიზნად ისახავდეს ჩვენი დარღვეული ვალდებულების გამოსწორებას ან ზოგადი რჩევა-რეკომენდაციის მიცემას.

 

14. ვებ გვერდის ხარვეზი
ვებ გვერდის შენელებულ რეჟიმში მუშაობის, არასწორი ბმულების გახსნის, არასწორი გრაფების გახსნის, გადარიცხვის წარუმატებლად განხორციელების და სხვა სისტემური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში, შეკვეთის გაკეთებამდე, ხოლო თუ თანხის გადახდა სხვა დროს ხდება ასევე თანხის გადახდამდე უნდა მოახდინოთ ჩვენს საკონტაქტო მონაცემებზე კომუნიკაცია და იმოქმედოთ ჩვენს მიერ მოცემული ინსტრუქციის მიხედვით, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებლები დამდგარ ზიანზე;

 

15. წესებსა და პირობებში შესული ცვლილებები
ჩვენი კომპანია წარმოადგენს მუდმივად განვითარებად ინტერნეტ მაღაზიას. ასევე, საქართველოს კანონმდებლობაში შესული ცვლილებების ან თქვენგან მიღებული რეკომენდაციების საფუძველზე პერიოდულად  ჩვენს წესებსა და პირობებში შეტანილი იქნება გარკვეული ცვლილებები. ჩვენ შევეცდებით თქვენს ინფორმირებას განხორციელებული ცვლილებების შესახებ, თუმცა არ ვიღებთ ამის ვალდებულებას. ამიტომ, გთხოვთ გთხოვთ პერიოდულად შეამოწმოთ ჩვენი ინტერნეტ მაღაზიის მოხმარების წესები.

 

16. ფორს-მაჟორი
16.1. მხარეები  თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისგან, თუ ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, პანდემია, ომი და სხვა) ზეგავლენით, რომელთა წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება აღემატება მხარეთას გონივრულ კონტროლს და შესაძლებლობებს. დაუძლეველ ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება ისეთ მოვლენებს, რომლთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს არ შეუძლიათ ზეგავლენის მოხდენა (ფორს-მაჟორი);
16.2. მხარე, რომელსაც მიზეზად  დაუძლეველი  ძალის მოვლენები მოჰყავს, ვალდებულია პირველივე შესაძლებლობისთანავე    აცნობოს    მეორე   მხარეს სატელეფონო ან წერილობითი ფორმით ასეთი მოვლენების დადგომის თაობაზე. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი,  თუ  ის  საყოველთაოდ  აღიარებული არ არის. თუ ასეთი მოვლენები გაგრძელდა 30 (ოცდაათი) დღეზე მეტი ვადით მხარეები უფლებამოსილნი არიან გააუქმონ ხელშეკრულება;
16.3. ფორს-მაჟორული გარემოების შემთხვევაში, მხარე ვალდებულებია მეორე მხარეს აცნობოს ამ გარემოების წარმოშობიდან 24 (ოცდაოთხი) საათის მანძილზე. თუ არ აცნობა მხარემ ამ პერიოდში, მაშინ ჩაითვლება, რომ მის მიერ ვალდებულება შეგნებულად არ სრულდება ჯეროვნად და ეს ფაქტი მიჩნეულ იქნება ხელშეკრულების პირობის დარღვევად.

 

17. დავების გადაწყვეტის წესი:
17.1. მხარეები ვთანხმდებით, რომ ჩვენს შორის არსებული ყველა დავა უნდა გადაწყდეს ურთიერთმოლაპარაკების გზით 30 დღის ვადაში;
17.2. მოლაპარაკების შეუძლებლობის შემთხვევაში დავას წყვეტს თბილისის საქალაქო სასამართლო, ქართული კანონმდებლობის საფუძველზე.